Voorwaarden voor het gebruik van de website

Toegang tot en gebruik van de Logistieke Meesters website logistiekemeesters.nl (hierna "website") en de gerelateerde internetapplicaties van Logistieke Meesters (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de website gesteld.

Gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de website.

Informatie over Logistieke Meesters of met haar gelieerde ondernemingen (hierna "LM") en de diensten van LM op deze website worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

1.

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met LM of haar diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2.

LM noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

3.

Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door LM gecorrigeerd zullen worden naar LM's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. LM behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt. Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden websites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze website toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website. Om deze reden sluit LM alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.

4.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de diensten van LM herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van LM. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van LM. Alle rechten voorbehouden.

5.

Hoewel LM al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.